wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Konsultacje

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030
poniedziałek, 19-12-2016,

Urząd Miasta Legionowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030. Uwagi można zgłaszać poprzez formularz uwag ogólnych i/lub formularz propozycji kierunków działań drogą elektroniczną na adres email: fundusze.zewnetrzne@um.Legionowo.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo do dnia 5 stycznia 2017 r.

Na koniec konsultacji zaplanowane jest spotkanie z mieszkańcami, na które Prezydent Miasta zaprasza 11 stycznia 2017 r. na godz. 18.00 do sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Legionowo.

Projekt Strategii i formularze dostępne są w Referacie Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo, pokój 3.24 i 3.23, tel. kontaktowy 22 766 40 74, 22 766 40 73 oraz na stronie internetowej www.Legionowo.pl.

Strategia Rozwoju stanowi najważniejszy dokument strategiczny na poziomie gminnym, który wyznacza kierunki dalszego rozwoju lokalnego. Jest to kompleksowe opracowanie diagnozujące sytuację miasta oraz definiujące najważniejsze problemy rozwojowe z jakimi się ono zmaga. W oparciu o część diagnostyczną wyznaczane są tzw. produkty miasta oraz cele dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Głównym wyznacznikiem rozwoju jest wizja ukazująca jak w przyszłości ma wyglądać miasto.

Ważnym elementem powstawania Strategii jest jej uspołecznienie poprzez aktywny udział społeczności lokalnej. W tym celu w październiku 2015 r. odbyły się konsultacje dotyczące oceny i identyfikacji produktów miasta. Kolejne konsultacje mają za zadanie zebrać uwagi mieszkańców Legionowa odnośnie projektu Strategii.

Projekt Strategii: link do strategii

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016-2020 określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które Legionowo realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Prezydent Miasta Legionowo, zarządzeniem nr 252/2016 z dnia 6 grudnia2016 r. ogłosił konsultacje społeczne na temat Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016-2020.

Opinie i wnioski do projektu Strategii można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 6.12.2016r. do 13.12.2016 r. na adres email: ngo@um.legionowo.pl

Opinie i uwagi wniesione w inny sposób lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2016-2020 podlega zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Konsultacje