wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Oświatowe

Wyniki konsultacji społecznych dot. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 3
czwartek, 09-02-2017, godz. 15.41
W dniu 30 stycznia 2017 r. o godz.18.00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie odbyły się konsultacje społeczne z udziałem:

1) Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo – Piotra Zadrożnego;

2) Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie – Katarzyny Janickiej;

3) Wicedyrektorów Zespołu Szkół nr 3 – Aldony Mirzejewskiej i Beaty Niziołek;

4) Naczelnika Wydziału Edukacji – Anny Łasińskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele szkoły, którzy przygotowali zajęcia tematyczne dla dzieci.

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny podkreślił, że spotkanie związane jest z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego w Gminie Legionowo. Przyjęta reforma oświaty wymusiła konieczność analizy rejonów poszczególnych szkół, z których najbardziej obciążoną pod względem liczby uczniów i funkcjonujących oddziałów będzie Szkoła Podstawowa nr 1. Dlatego też proponujemy zmianę rejonu szkoły z SP 1 na SP 3 uczniom zamieszkującym obszar osiedla Batorego oraz przyległych ulic do granicy z ulicą Jagiellońską, Piłsudskiego, Kościuszki i Warszawską oraz rozpoczynającym naukę w klasach I w roku szkolnym 2017/2018 oraz kolejnych latach szkolnych. Zmiana ta nie obejmie dzieci, które aktualnie są w tzw. "zerówce" w Szkole Podstawowej nr 1, z uwagi na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi będą mogły być przyjęte na wniosek rodziców bez postepowania rekrutacyjnego do klasy I. W przypadku dzieci, które mają już rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr 1, będą one brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym, ale wśród kryteriów rekrutacji do klasy I najwyżej punktowanym kryterium jest to związane z posiadaniem rodzeństwa w danej szkole. Zakładana zmiana dotyczy tak naprawdę dzieci, które aktualnie są w przedszkolu.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 Magdalena Krysik, zaprezentowała atuty szkoły, tj. kameralne zespoły klasowe, brak anonimowości, szybsza możliwość identyfikacji problemów i zdolności, liczne koła zainteresowań, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej: psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, prowadzona od 2011 roku wymiana międzynarodowa, obiady oraz II śniadania.

Nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 Beata Zamielska przedstawiła prezentację multimedialną podkreślającą dostosowaną do potrzeb dzieci bazę szkoły, nowoczesne pracownie komputerowe, 2 place zabaw, pracę świetlicy szkolnej ( 3 sale + osobna świetlica dla "zerówki").

Rodzice pytali czy decyzja w sprawie zmiany rejonu szkoły właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania została już podjęta. Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że decyzję podejmie Rada Miasta Legionowo na sesji w dniu 28 lutego br., a to spotkanie ma służyć przedstawieniu naszej propozycji. Podkreślił również, że Zespół Szkół nr 3 to bardzo dobre warunki nauki – liczba uczniów obecnie ok. 500 ze średnią liczebnością klasy 20 uczniów i mniej. Dla porównania w Zespole Szkół nr 1 uczy się obecnie ponad 1000 uczniów, a w wyniku reformy liczba klas wzrośnie z 44 do 50.

Rodzice pytali o możliwość umieszczenia w jednej klasie dzieci z całej grupy przedszkolnej. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 odpowiedziała, że zawsze stara sie uwzględniać takie prośby, wystarczy je zaznaczyć na zgłoszeniu do szkoły.

Pytano także o czas prowadzenia zajęć w "zerówce". Dyrektor ZS 3 powiedziała, że zajęcia odbywają się w godzinach 8 – 13, a następnie dzieci korzystają z opieki świetlicowej w tej samej sali. Rodzice zainteresowani byli nauczanymi w szkole językami obcymi. Dyrektor ZS 3 podkreśliła, że wiodącym językiem jest język angielski, ale nie ma przeszkód, żeby odbywały się zajęcia z drugiego języka obcego.

Pytania dotyczyły także terminów rekrutacji do "zerówki" i zapisów do klas I. Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że w przypadku rekrutacji do "zerówki" to będzie ona prowadzona w formie elektronicznej i planowana jest na dwa ostatnie tygodnie marca. Natomiast zapisy do klas I będą odbywały się w kwietniu.

Rodzice pytali o lokalizację sal lekcyjnych dla "zerówki" i klas I – III. Dyrektor ZS 3 odpowiedziała, że "zerówka" dysponuje salą na parterze a klasy I – III w wydzielonym skrzydle szkoły.

Na koniec spotkania rodzice obejrzeli film przygotowany przez nauczycieli i uczniów oraz otrzymali broszury informacyjne o szkole. Mieli również możliwość obejrzenia sal. Podczas dyskusji nie zgłoszono negatywnych uwag co do proponowanej zmiany reform szkoły. Po spotkaniu jeden z rodziców zgłosił swoje niezadowolenie z tego rozwiązania z uwagi na to, że jego dziecko ma wielu starszych kolegów w Szkole Podstawowej nr 1. Otrzymał informację, że dyrektor szkoły zawsze ma prawo przyjąć ucznia spoza rejonu szkoły, jeśli tylko dysponuje wolnymi miejscami.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE