wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Panie Prezydencie zaniepokojona dalszymi próbami ograniczenia dostępu do książki w Legionowie (tak to odbieram) mam pytanie dotyczące obietnic pana oraz pana zastępcy. Przy likwidacji filii na Osiedlu Młodych obiecywano złote góry. Owszem jest punkt biblioteczny ale jest tam mało książek, nie ma robionych zakupów. Pani tam pracująca nie zna się na swojej pracy, nie umie odpowiedzieć czy i kiedy będą nowe książki. A z tego co słyszę to panowie się chwalicie tym punktem twierdząc, że mieszkańcy są zadowoleni. Więc oświadczam panu, że nie są. Tym bardziej, że zabrano komputer dostępny dla czytelników. Pana zastępca opowiadał jak będzie rozwinię ta świetlica. I co z tych obietnic ani prawdziwej biblioteki, ani komputerów ani rozwoju świetlicy. Dziwię się, że radni oraz rada osiedla nie zgłaszają w tej sprawie sprzeciwu. Gołym okiem widać, że obietnice były tylko po to aby zamknąć ludziom buzie. Teraz z kolejną filią próbujecie robić to samo. Wizja mediateki (kiedy?) ma uspokoić tych nienowoczesmnych czytelników. Jest to bardzo przykre ale trzeba otwarcie powiedzieć że lekceważycie mieszkańców i ich zdanie zupełnie się dla was nie liczy. Kiedy zmienicie podejście? Przed wyborami zaczniecie jeździć po mieście i znów obiecywać? Ale co ?
(Barbara, 21-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Barbaro, nie wiem co Pani kto obiecał, natomiast zgodnie z przekazywaną kilka miesięcy temu informacją na os. Młodych został utworzony punkt biblioteczny (obietnica została dotrzymana). Mimo niewielkiego zainteresowania mieszkańców tego osiedla książką, po zlikwidowaniu Filii Nr 5, możliwość wypożyczania istnieje nadal. Nie jest również prawdą, że książek jest tam mało. Przeciwnie, punkt jest bardzo dobrze zaopatrzony, ma blisko 8 tysięcy książek (znacznie więcej niż w innych tego typu punktach w kraju), a w przyszłości będzie zasilany nowymi pozycjami. Osoba wypożyczająca książki w punkcie ma odpowiednie kwalifikacje do tego celu, a czytelnicy nie zgłaszają krytycznych uwag do obsługi. Punkt biblioteczny świadczy wyłącznie usługę wypożyczania książek. Nie planowano tam udostępniania Internetu. Natomiast stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu będą w ofercie Ośrodka Pomocy Społecznej, który przejął część pomieszczeń po Filii Nr 5 i w tej chwili trwają konsultacje z przedstawicielami mieszkańców i radnymi, jaką ofertę OPS ma przedstawić dla tego osiedla. Mediateka ma powstać w budynku Centrum Komunikacyjnego, które zgodnie z umową powstanie w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych.
Pytanie:
Witam, w ramach zajęć dotyczących funduszy unijnych na Akademii Leona Koźmińskiego potrzebna jest mi informacja, jakie inwestycje w ramach funduszy unijnych zostały przedsięwzięte w naszej gminie, ile spośród nich udało się zrealizować a ile nie. Okres to lata 2007-2013. Jeśli jest możliwa również informacja o kwotach tych inwestycji, byłabym bardzo wdzięczna. Pozdrawiam, Ewa Kosek
(Ewa, 21-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Ewo, najlepszym źródłem informacji są pracownicy Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel. (22) 774 20 31 w. 4073, 4074. Informacje na temat projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych w Gminie Legionowo znajdują się na oficjalnej stronie internetowej miasta wwww.legionowo.pl, zakładka: samorząd, programy pomocowe.
Dotychczasowe projekty infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne Miasta Legionowo dofinansowane z funduszy UE i innych
1. Projekt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie - I etap” realizowany w latach 2004-2006, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska. Całkowita wartość projektu 10.552.633,32 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 6.148.944,03 zł.
Projekt zrealizowany
2. Projekt „Społeczeństwo informacyjne w Legionowie” realizowany w latach 2007-2008, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość projektu 1.303.770,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 480.476,42 zł.
Projekt zrealizowany
3. Projekt „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa” realizowany w latach 2008-2011, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 2.4: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych. Całkowita wartość projektu 1.172.850 zł, z czego dofinansowanie ze środków MFEOG wynosi 996.922 zł.
Projekt zrealizowany
4. Projekt „Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków” realizowany w latach 2008-2009, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet III: Regionalny system transportowy - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu 2.102.659,05 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 1.291.435,93 zł.
Projekt zrealizowany
5. Projekt „Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie” realizowany w latach 2008-2009, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - Działanie 6.1 Kultura. Całkowita wartość projektu 565.559,73 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 217 866,96 zł.
Projekt zrealizowany
6. Projekt „Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego” realizowany w latach 2008-2011, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - Działanie 6.1 Kultura. Całkowita wartość projektu 4.274.083,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 922 351,99 zł.
Projekt zrealizowany
7. Projekt „Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno - gospodarczego miasta - I etap” realizowany w latach 2007-2011, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu - Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu 17.176.434,72 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 14.520.894,66 zł.
Projekt zrealizowany
8. Projekt „Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie” realizowany w latach 2009-2011, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji - Działanie 6.2 Turystyka. Całkowita wartość projektu 34.248.563,08 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 17.670.749,32 zł.
Projekt zrealizowany
9. Projekt „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” realizowany w latach 2011-2013, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki - Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Całkowita wartość projektu 524.550 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFS wynosi 445.867,50 zł.
Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo
Partnerzy: Powiat legionowski – Starostwo Powiatowe w Legionowie, Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
Projekt zrealizowany
10. Projekt „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” realizowany w latach 2010-2012, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu - Działanie 1.7 Promocja gospodarcza. Całkowita wartość projektu 300 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 255.000,00 zł.
Projekt zrealizowany
11. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie” realizowany w latach 2011-2012, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu 624.240 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFS wynosi 530.604 zł.
Projekt zrealizowany
12. Projekt „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar priorytetowy 2. Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny 1. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Dofinansowanie na poziomie: 31,3 mln PLN. Całkowita wartość projektu: 37,0 mln PLN Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - budowę obiektu dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym peronów dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych, - budowę garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych, - budowę połączenia drogowego – drogi stanowiącej dojazd do planowanego centrum
Projekt w trakcie realizacji
Pytanie:
Panie Prezydencie, kolejny raz odpowiada pan na pytania dotyczące biblioteki w sposób rażąco niegrzeczny. Inaczej nie umiem nazwać tych komunałów, jakimi pan szafuje w stosunku do osób zadających pytania. Cytat: Filia nr 1 znajduje się zbyt blisko Biblioteki Głównej, aby utrzymywanie obu placówek miało uzasadnienie ekonomiczne.(...) Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Filii nr 1 podejmą w październiku Radni Rady Miasta. Wszyscy wiedzą. że decyzja należy do pana i dla mnie to brak cywilnej odwagi aby przyjąć na siebie odpowiedzialność za niepopularne decyzje. Naprawdę zarówno dyrektorka jak i pan powinniście spotkać się z czytelnikami i wysłuchać ich racji. Po przeczytaniu kto został wybrany na wykonawcę centrum komunikacyjnego tym bardziej jestem przekonana, że minie conajmniej 2 lata do oddania do użytku nowej biblioteki. Dlatego mimo dość bliskiej odległości nie powinno zamykać się filii na Sowińskiego. Według informacji zamieszczonej w gazecie powiatowej ona służy lepiej mieszkańcom niż biblioteka główna (60% wszystkich wypozyczeń w Legionowie). To o czymś świadczy, a pan chce nas tego pozbawić. Biblioteka na Broniewskiego przejmie najwyżej 30% czytelników a co z resztą? Aby mieć lepsze czytelnictwo dyrektorka powinna dbać o czytelników, organizować spotkania z pisarzami (patrz Jabłonna) a nie tylko teatrzyk dla dzieci, wróżki i inne tego typu imprezy. O nasz rozwój dba kawiarnia u Leszka, Muzeum - w takich to miejscach są spotkania autorskie. A na Sowińskiego czystka w księgozbiorze - aż żal na to patrzć. Panie Prezydencie proszę powstrzymać to dzieło zniszczenia póki jest jeszcze co ratować.
(Dagmara, 21-03-2013)
Odpowiedź:
Dziękuję za przekazanie opinii
Pytanie:
Witam Panie Prezydencie. Bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie samorządów mieszkańców. czuję jednak niedosyt, gdyż Rady Osiedli w strukturach SMLW mają zgoła odmienne zadania niż samorządy Mieszkańców na danym terenie. Rada osiedla na Piaskach jak też struktury osiedli SMLW nie reprezentują spraw wszystkich mieszkańców Legionowa tylko swoje bardzo lokalne problemy. Ja mieszkam na Bukowcu i uważam, że interesów mieszkańców Bukowca nie reprezentuje nikt kto jest z innego rejonu Legionowa no bo i dlaczego miałby to robić? Bardzo proszę o zastanowienie się nad sprawą. naprawdę myślę, że zebrałoby się dużo osób którym nie są obojętne sprawy lokalnej społeczności. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek
(Wojtek, 21-03-2013)
Odpowiedź:
Dziękuję za przekazanie opinii
Pytanie:
Dzień dobry Panie Prezydencie. Zdaję sobie sprawę że obecnie sprowadzony węgiel jest z przetargu ,że nikt nie odpowiada za jego jakość,ale w obecnej chwili owy,,Orzechrówna się jakości Legionowskiemu super ,,groszkowi.Naprawdę wydano dużo pieniędzy aby sprowadzić z tak daleka coś gorszego niż w Legionowskich skupach.Z całym szacunkiem ,ale większość tych okruszków wogóle się nie spala.Można znależć też zwykłe kamienie.
(Anna, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Anno, prezydent miasta nie sprowadza ani nie sprzedaje węgla. Pytanie należy skierować do właściwego przedsiębiorcy.
Pytanie:
Dobrý den pane předsedo! Velice se omlouvám, že Vás obtěžuji, ale jste asi mou poslední nadějí. Už léta se snažím vypátrat svou dávnou kamarádku z dětství. Deset let jsme si spolu dopisovaly a v roce 1966 jsme se dokonce setkaly u Vás v Legionowě. Pak už jsme byly dospělé, já jsem se vdala a přestěhovala, ona zřejmě také a ztratily jsme na sebe kontakt. Uběhl dlouhý čas a já moc toužím tu přítelkyni najít, dozvědět se jak žije a kontakt znovu navázat. Dokážete mi pomoci? Byla bych Vám moc vděčná. A teď koho to hledám: (część wiadomości usunięta z powodu ochrony danych osobowych) Pomožte mi, prosím, ji najít! Předem Vám moc děkuji. Alena SOBOTKOVÁ z Prahy
(Alena SOBOTKOVÁ, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Aleno, w Polsce obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych - dane o jakie Pani pyta nie są udostępniane osobom trzecim, zatem nie jestem w stanie Pani pomóc.
Pytanie:
Dzień Dobry, chciałam się umówić z Panem na spotkanie, żeby porozmawiać lecz sekretarka nie chce mnie umówić. Chciałabym porozmawiać na temat pracy, ponieważ to co się dzieje to jest śmiechu warte, wysyłam dziennie stosy CV, śledzę na bieżąco strony internetowe legionowskich urzędów i nic, a ogłoszenia są jeszcze z 2012 roku. Skończyłam studia nie po to żeby siedzieć w domu albo pracować za 6 zł na godzinę. Proszę o spotkanie w celu rozmowy na wyżej wspomniany temat. Jest to dla mnie bardzo ważne i nie cierpiące zwłoki. Pozdrawiam Sylwia
(Sylwia, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Sylwio, nie przyjmuję interesantów w sprawach zatrudnienia. Instytucją odpowiedzialną za sprawy związane z poszukiwaniem pracy jest Powiatowy Urząd Pracy. Wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i podległych jednostek znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta lub jednostek, oraz na stronach internetowych. W tej chwili nie prowadzimy w Urzędzie rekrutacji. Zachęcam do korzystania z popularnych serwisów związanych z pośrednictwem ofert pracy oraz poszukiwania na własną rękę, gdyż ofert w legionowskich urzędach jest niewiele. Jeżeli jest Pani zainteresowana odbyciem stażu lub praktyk, proszę o kontakt z Referatem Organizacji i Kadr.
Pytanie:
Panie prezydencie czy korzystał pan może ostatnio z nocnej opieki medycznej bo jeśli nie to bardzo zapraszam bo przyjmuje tam pani doktor lat 80 co nie może rozpoznać nawet zaawansowanego zapalenia oskrzeli (co skutkowało hospitalizacją dziecka) i nie wiem czy to zbieg okoliczności ale trafiłem na tą panią już drugi raz z kolei i jak na razie to wolę dziecko wsadzić w samochód i pojechać do szpitala bielańskiego tam do przychodni (inny świat) i życzę panu i sobie żebyśmy mieli taką opiekę medyczną (świąteczną ) jak tam . pozdrawiam
(legionista, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, uwagi w kwestii zatrudnianych w przychodni lekarzy należy kierować do Dyrektora NZOZ Legionowo lub prezesa spółki, która prowadzi przychodnię. Władze miasta nie mają wpływu na zatrudnianych w przychodniach lekarzy. Jeżeli nie jest pan zadowolony z uzyskanego świadczenia medycznego skargę można też skierować do NFZ.
Pytanie:
Witam, Panie Prezydencie czy w Legionowie mieście które ma duże szanse w różnych obszarach działalności osiągać sukcesy musi być piłkarski klub sportowy Legionovia prowadzony w formie stowarzyszenia w którym to najważniejsza jest prywata ? czy jako Prezydent ma Pan formalno-prawne narzędzia zweryfikować, sprawdzić działalnośc stowarzyszenia które nie wiem dlaczego ale staje się apetycznym kąskiem dla prywatnych osób chcących budować prywatne interesy kosztem wspaniałych młodych chłopców i ich rodziców mieszkańców powiatu legionowskiego ? wczoraj na walnym zebraniu było ok. 230 osób co przy liczbie średnio 18 przez ostatnie kilka lat samo nasuwa pytanie o co chodzi ? Prezes zadbał o to aby jego zwolennicy mogli do samego końca otrzymywać legitymacje członkowskie ( czy zadabał o procedury ich wydawani trudno sprawdzić) przez co posiada większość głosów na szczęście udało się ogłosić przerwę w walnym choć nawet nie wybrano przewodni c zącego ale przy założeniu że zarejestrowani członkowie przyjdą na kolejne walne to wynik jest znany i oczywisty. Wobec powyższego czy Pan jako Prezydent ma możliwość wpłynięcia na działalność Prezesa w tym przede wszystkim na kontrolę skarbową rozliczanych dotacji otrzymywanych z Miasta jak również faktur i operacji finansowych gotówkowych jakie mają miejsce w klubie ? bardzo ważne jest aby w tej sprawie powstał okrągły stół pod aspicjami Pana Prezydenta gwaranta że decyzje i plany mogą iść ku dobru legionovii i młodych chłopców jak również ich pozytywnie zakręconych rodziców którzy w dość dużym wymiarze obecnie angażuja się w legionovię Bardzo prosze o sprawdzenie poprzez swoje służby i organy sprawy ponieważ w ciągu góra 10 dni odbędzie się dalszy ciąg walnego i albo uda się osiągnąć kompromis albo będzie to początek końca tego zrywu wśród młodych adeptów piłki - wieżę że jako młody człowiek potrafi Pan oddzielić prawdę od fikcji i ma Pan siłę i charyzmę na zdecydowane działania w tej kwesti pytanie brzmi czy Pan Panie Prezydencie widzi ten problem i czy podejmie Pan próbę stworzenia klimatu do poukładania spraw w Legionovii nie chodzi o wojenkę tylko o współpracę
darek
Witam serdecznie. Mam pytanie, czy miasto zaintersuje się głębiej działalnościa Legionovii, nie tylko sukcesami pierwszej drużyny, ale praca z młodzieżą, pieniędzmi, które nie wracaja do zaintersowanych tj. dzieci? Wszelkie wyjazdy na Turnieje, zakupy strojów pokrywaja rodzice. Skoro boiska są za darmo, to na co ida nasze składki. Pan Prezes nie umiał na to pytanie odpowiedzieć, potrzebuje czasu na merytoryczne przygotowanie odpowiedzi. Nawet nie wiedział ile tych składek w 2012 roku miał - podał 2700, przy faktycznym wpływie ponad 88 000. Chyba miasto może przeprowadzić kontolę faktyczną tej kreatywnej księgowości?
Małgorzata

(darek, Małgorzata, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Panie Darku, Pani Małgorzato, Klub Sportowy Legionovia jest stowarzyszeniem sportowym, czyli bytem całkowicie niezależnym od władz miasta. Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w artykule dwunastym stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”, natomiast podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z w/w ustawą stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Jako samodzielny byt, stowarzyszenie nie podlega kontroli władz miasta, które nie wpływają na wybór czy też decyzje zarządu. Miasto przekazuje środki na działalność stowarzyszenia z przeznaczeniem na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży i tylko wydawanie tych konkretnych środków mamy możliwość kontrolować. Ewentualne skargi dotyczące prawidłowości wyboru władz należy zgłosić do sądu rejestrowego czyli KRS, a uwagi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków finansowych - do Urzędu Skarbowego.
Pytanie:
Bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie filii i punktu bibliotecznego i w związku z jej treścią proszę o informację która biblioteka jest macierzystą dla punktu na Osiedlu Młodych i jak często jest wymieniany ten księgozbiór ruchomy. Chodzi mi o konkretny dzień bo rozumiem że taka informacja powinna być dla czytelnika (tak jak jest np. w sklepach z używaną odzieżą).
(Krystyna, 20-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Krystyno, wszelkie pytania dotyczące Filii Biblioteki bądź Punktu Bibliotecznego należy kierować do Dyrektora Biblioteki a nie Prezydenta Miasta. Jednostką macierzystą punktu bibliotecznego na Osiedlu Młodych jest Biblioteka Główna mieszcząca się przy ul. W. Broniewskiego 7. W punkcie znajduje się blisko 8 tysięcy książek. Zazwyczaj w tego typu punktach innych placówek książek jest wielokrotnie mniej. Nowości wydawnicze będą do punktu na Osiedlu Młodych dostarczane z Wypożyczalni Biblioteki Głównej, jednak nie w wyznaczone z góry dni, gdyż punkt biblioteczny to jednak nie to samo co sklep z używaną odzieżą. Punkt został uruchomiony niedawno (w lutym 2013), a ponadto księgozbiór jest tam bardzo duży.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Odpowiedzi