wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Budżet / Wieloletni Plan Inwestycyjny

Budżet gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Powstaje w ramach następujących etapów:


1. Etap I -   Przyjmowanie wniosków do projektu budżetu: zgodnie z Uchwałą Rady Miasta,
Prezydent Miasta przyjmuje wnioski do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy .

2. Etap II - Proces przygotowywania budżetu, który polega na:
-  określeniu podstawowych celów na dany rok budżetowy (zgodnie ze strategią rozwoju
gminy)
-  ustaleniu wielkości stawek podatków i opłat lokalnych
- określeniu poziomu wydatków na poszczególne działania, realizowane przez gminę.

3. Etap III - Uchwalenie i wykonywanie budżetu.
Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet Miasta Legionowo zmieniany jest na każdejsesji Rady Miasta.

Szczegółowe informacje na temat budżetu Gminy Legionowo znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Budżet / Wieloletni Plan Inwestycyjny