wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Budżet / Wieloletni Plan Inwestycyjny

Budżet gminy to najważniejszy dokument finansowy, będący rocznym planem dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Powstaje w ramach następujących etapów:


1. Etap I -   Przyjmowanie wniosków do projektu budżetu: zgodnie z Uchwałą Rady Miasta,
Prezydent Miasta przyjmuje wnioski do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy .

2. Etap II - Proces przygotowywania budżetu, który polega na:
-  określeniu podstawowych celów na dany rok budżetowy (zgodnie ze strategią rozwoju
gminy)
-  ustaleniu wielkości stawek podatków i opłat lokalnych
- określeniu poziomu wydatków na poszczególne działania, realizowane przez gminę.

3. Etap III - Uchwalenie i wykonywanie budżetu.
Wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet Miasta Legionowo zmieniany jest na każdejsesji Rady Miasta.

Szczegółowe informacje na temat budżetu Gminy Legionowo znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. WPI stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Budżet / Wieloletni Plan Inwestycyjny