wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

XXVIII Sesja Rady Miasta
Data wydarzenia:
wtorek, 28-02-2017, godz. 10.30
do wtorek, 28-02-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów w Spółce KZB Legionowo Sp. z o.o.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Kaszubskiej 2, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego i przy ulicy Suwalnej oraz przy ulicy Olszankowej, osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, osobom, które korzystały z tych pomieszczań na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia „PULS V.Perzyna i wspólnicy spółka jawna”.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Legionowie i obwodowych komisji do spraw referendum.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Legionowie.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie.

28. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

29. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

30. Wolne wnioski.

31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

Czas trwania Sesji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia