wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

XXXIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo
Data wydarzenia:
sobota, 22-04-2017, godz. 09.30
do sobota, 22-04-2017, godz. 14.00
Miejsce: Arena Legionowo

 

Drodzy biegacze jeszcze nie wystartowaliśmy z półmaratonem, ale na pewno nasi wierni uczestnicy czekają na XXXIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo, które odbędą się 22 kwietnia. Jak zawsze start i meta na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej, kategorie dziecięce i młodzieżowe biegną od godz. 9.50, a dorośli od godz. 12.00. Zapisy na biegi open od 28.03 na stronie www.protempo.pl i www.arenaLegionowo.pl.

Regulamin biegu wiosna 2017

Regulamin Imprezy Rekreacyjno – Sportowej

XXXIII BIEGI PRZEŁAJOWE

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Legionowo

  1. CEL:

1) Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

  1. ORGANIZATOR:

1) Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, tel/fax: 022 766 45 20,

e-mail arena@um.Legionowo.pl

  1. TERMIN I MIEJSCE:

1) Data: sobota 22 kwietnia 2017 r., godzina 8.30 – 14.00.

2) Miejsce: las legionowski, start i meta przy ul. Zakopiańskiej.

3) Biuro zawodów dla uczestników biegu głównego:

piątek 21 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali Arena Legionowo,  ul. Chrobrego 50 B

sobota 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.30 – 11.30 polana leśna przy ul. Zakopiańskiej

4) Biuro zawodów dla uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych:

piątek 21 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali Arena Legionowo,  ul. Chrobrego 50 B

sobota 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 8.30 – 11.30 polana leśna przy ul. Zakopiańskiej

5)W biurze zawodów w dniu zawodów dla zawodników biegu głównego udostępniony będzie depozyt.

6) Zawody mają charakter biegów przełajowych (tylko drogi leśne).

7) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

8) Zbiórka do wszystkich biegów  będzie miała miejsce na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej          

  pod bramą START/META.

 

BIEGI MŁODZIEŻOWE: Start godzina 9.50

Zbiórka do wszystkich biegów  będzie miała miejsce na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod  banerem z napisem START/META i wszyscy uczestnicy danego biegu powinni się tam zgłosić     i wraz z sędzią starterem udać się na miejsce startu swojego biegu. Zbiórka zawodników będzie     ogłaszana przez spikera zawodów najpóźniej 2 minuty przed godziną startu danego biegu. Zawodnicy którzy udadzą się na miejsce startu samodzielnie nie będą dopuszczani do biegu.

9.50 Bieg dziewcząt rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.

9.55 Bieg chłopców rocznik 2013 i młodsi na dystansie 100 m.

10.00 Bieg dziewcząt rocznik 2012 i 2011 na dystansie 100 m.

10.05 Bieg chłopców rocznik 2012 i 2011 na dystansie 100 m.

10.10 Bieg dziewcząt rocznik 2010 i 2009 na dystansie 150 m.

10.15 Bieg chłopców rocznik 2010 i 2009 na dystansie 150 m.

10.20 Bieg dziewcząt rocznik 2008 na dystansie 150 m.

10.25 Bieg chłopców rocznik 2008 na dystansie 150 m.

10.30 Bieg dziewcząt rocznik 2007 na dystansie 200 m.

10.35 Bieg chłopców rocznik 2007 na dystansie 200 m.

10.40 Bieg dziewcząt rocznik 2006 na dystansie 300 m.

10.45 Bieg chłopców rocznik 2006 na dystansie 300 m.

10.50 Bieg dziewcząt rocznik 2005 na dystansie 400 m.

10.55 Bieg chłopców rocznik 2005 na dystansie 400 m.

11.00 Bieg dziewcząt rocznik 2004 na dystansie 400 m.

11.05 Bieg chłopców rocznik 2004 na dystansie 400 m.

11.15 Bieg dziewcząt i chłopców szkoły gimnazjalne i średnie na dystansie 800 m.

BIEG GŁÓWNY:

Start godzina 12.00

Kobiety 6 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla)

Mężczyźni 12 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (2 pętle)

Zbiórka do biegów  będzie miała miejsce na mecie na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod bramą START/META

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

OPŁATY:

Opłata dotyczy tylko uczestników biegu OPEN

Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzież nie ponoszą opłat za biegi.

 

Opłata za udział w biegu OPEN wyłącznie przelewem na konto :

15 zł za udział w Biegu Głównym bez pełnego pakietu startowego. W skład niepełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, medal, posiłek.

25 zł za udział w Biegu Głównym z pełnym pakietem startowym. W skład pełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet biegowy, posiłek, medal.

 

Biegi dziecięce i  młodzieżowe :

Zawodnicy – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

W biegu głównym:

Zawodnicy niepełnoletni – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Pozostali zawodnicy – podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

  1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przez internet tylko dla uczestników biegu OPEN.

Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko w biurze zawodów.

1) Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od 27 marca do 17 kwietnia  2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.protempo.pl. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać wyłącznie przelewem na konto nr: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001, właściciel konta:Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo,  w tytule: (XXXIII Biegi Przełajowe, imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).

2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu

dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.             

3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy       

wpisać „wpłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów.

4) Organizator nie wystawia faktur VAT.

5) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

6) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji               

zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych                 

oraz wieku.

7) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.

8) W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 14 kwietnia 2017 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

9) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty  na innego uczestnika.

10) W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 16 lat.

  1. NAGRODY:

OPEN

1) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: puchary                    

i nagrody.

2) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary i upominki.

3) Puchar oraz nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Legionowa.

4) Uwaga – nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

4) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

5) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

DZIECI I MŁODZIEŻ:

1) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych dziecięcych i młodzieżowych: puchary lub statuetki.

2) Upominki dla wszystkich uczestników.

3) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

4) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.

2) W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.

3) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.

4)Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki.            

Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.

5)Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.                                                         

6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia  o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

  1. GRUPY WIEKOWE
KOBIETY Wiek uczestnika Rocznik
I 18-29 lat 1999- 1988

 

 

II 30-39 lat 1987 – 1978

 

 

III 40-49 lat 1977 – 1968

 

 

IV 50 – 59 lat 1967 – 1958

 

 

V 60 i starsze 1957 i starsze

 

 

 

MĘŻCZYŹNI Wiek uczestnika Rocznik              
I 18-29 lat 1999- 1988

 

 

             
II 30-39 lat 1987 – 1978

 

 

             
III 40-49 lat 1977 – 1968              
IV 50-59 lat 1967 – 1958              
V 60-69 lat 1957 – 1948

 

 

             
VI 70 i starsi 1947 i starsi

 

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW

(godziny biegów dziecięcych i młodzieżowych mogą ulec nieznacznym zmianom)

GODZINA TREŚĆ    
8.30 – 9.45 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegów dziecięcych i młodzieżowych.    
8.30 – 11.30 Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegu OPEN    
9.50 Bieg  dziewcząt  rocznik  2013 i młodsi na dystansie 100 m    
9.55 Bieg  chłopców  rocznik  2013 i młodsi na dystansie 100 m.    
10.00 Bieg  dziewcząt  rocznik  2012 – 2011 na dystansie 100 m.    
10.05 Bieg  chłopców  rocznik  2012 – 2011 na dystansie 100 m.    
10.10 Bieg dziewcząt rocznik 2010 – 2009 na dystansie 150 m    
10.15 Bieg chłopców rocznik 2010 – 2009 na dystansie 150 m    
10.20 Bieg dziewcząt rocznik 2008 na dystansie 150 m.    
10.25 Bieg chłopców rocznik 2008 na dystansie 150 m    
10.30 Bieg dziewcząt rocznik 2007 na dystansie 200 m.    
10.35 Bieg chłopców rocznik 2007 na dystansie 200 m.    
10.40 Bieg dziewcząt rocznik 2006 na dystansie 300 m    
10.45 Bieg chłopców rocznik 2006 na dystansie 300 m    
10.50 Bieg dziewcząt rocznik 2005 na dystansie 400 m.    
10.55 Bieg chłopców rocznik 2005 na dystansie 400 m.    
11.00 Bieg dziewcząt rocznik 2004 na dystansie 400 m.    
11.05 Bieg chłopców rocznik 2004 na dystansie 400 m.    
11.15 Bieg dziewcząt i chłopców szkoły gimnazjalne i średnie na dystansie 800 m.    
  Dekoracja uczestników (bezpośrednio po każdym biegu)    
12.00 Start biegu głównego     
13.30 Dekoracja uczestników biegu głównego
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia