wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

XXX sesja Rady Miasta Legionowo
Data wydarzenia:
środa, 26-04-2017, godz. 10.00
do środa, 26-04-2017, godz. 00.00
Miejsce: Realizacja pkt. 1 i 2 odbędzie się przy Arenie Legionowo przy ul. Bolesława Chrobrego 50B. Realizacja pkt. 3-23 rozpocznie się o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Akcja sadzenia drzew przy Arenie Legionowo i w Parku Zdrowia.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Stypendia sportowe.

5. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem, po przeprowadzeniu przetargu, lokalu znajdującego się w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnego przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Stefana Batorego 10 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B w Legionowie, z przeznaczeniem na Niepubliczną Bursę Sportową prowadzoną przez LTS Legionovia i Legionovia S.A.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe wydzierżawienie, części nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej w Legionowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rozwojową dla dzieci i młodzieży.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Targowej 73, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 104 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m².

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku J. S. z 5 kwietnia 2017 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

19. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie za 2016 rok.

20. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

21. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

Czas trwania Sesji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia