wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo
Data wydarzenia:
wtorek, 20-06-2017, godz. 09.00
do wtorek, 20-06-2017, godz. 15.00
Miejsce: W dniu 20 czerwca zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo, gdzie w godzinach 9-15 będzie czynne stoisko NFZ Mazowsze.

Druk wniosku będzie do poboru na miejscu, jednak osoby, które chcą złożyć wniosek z upoważniem odbioru przez inną osobę powinny pobrać pierwszą stronę wniosku ze strony http://www.nfz-warszawa.pl i dołączyć upoważnienie dla danej osoby (druk również do pobrania ze strony).

UWAGA!
Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jednocześnie przypominamy, że karta EKUZ zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:

 • zatrudnionych,

 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,

 • pobierających rentę,

 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,

 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).

 • kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat)

Jak długo ważna jest karta EKUZ dla pozostałych osób?

5 lat - karta wydana dla  osób pobierających świadczenia emerytalne.

6 miesięcy - karta wydawana dla osób nieubezpieczonych uprawnionych na podstawie przepisów krajowych:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,

 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

2 miesiące- karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,

 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni  - karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni - karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta EKUZ dla niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille'a.

Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a.

Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: KARTA DLA OSOBY NIEWIDOMEJ.

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia