wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

XXXII sesja Rady Miasta Legionowo
Data wydarzenia:
środa, 28-06-2017, godz. 10.00
do środa, 28-06-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego KZB Legionowo Sp. z o.o.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem, lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Grzybowej 3 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 8E, 8F i 8G, na rzecz współużytkowników wieczystych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej ulicy w Legionowie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Serwisowa ulicy w Legionowie.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR - Kazachstanu.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

24. Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo za 2016 rok.

25. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

26. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

27. Wolne wnioski.

28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

 

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia