wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
środa, 25-06-2014, godz. 10.47

Uwaga duże rodziny - legionowski urząd przyjmuje wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wieloletnich.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest niezależnie od legionowskiej Karty Dużej Rodziny i obie karty oferują różny zakres zniżek.

Wnioski o wydanie karty można składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Legionowo, w godzinach pracy urzędu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania

Ogólnoposlka Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj:
https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

 

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Tu możesz wypełnić wniosek elektroniczny

Z WNIOSKAMI WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI (DO WGLĄDU) NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ DO WYDZIAŁU ZDROWIA PUBLICZNEGO I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA Legionowo – POK. 4.25, tel. 22 766 40 90.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU OGÓLNOPOSLKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Komunikaty dla samorządu, pytania i odpowiedzi:

Czy do wniosku złożonego elektronicznie obligatoryjnie należy załączać elektroniczne kopie dokumentów w sytuacji, gdy wójt/burmistrz/prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu, lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza?

Zapis art. 10 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 10, nie wyklucza stosowania art. 10 ust. 9 ww. ustawy, w myśl którego przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną, za pomocą właściwego systemu teleinformatycznego (czyli przez stronę empatia.mpips.gov.pl) i wnioskodawca nie dołączy do niego elektronicznych kopii dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 4 (lub ust. 7 w przypadku wniosku o duplikat Karty), wezwanie o usunięcie braków formalnych jest uzasadnione tylko przypadku, gdy wójt nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych niezbędnych do ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te nie są mu znane z urzędu, ani możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza – czyli analogicznie jak w przypadku wniosków złożonych drogą tradycyjną.

Czy konieczne jest zamieszczanie w SI KDR elektronicznych kopii (skanów) dokumentów dołączonych do wniosków złożonych tradycyjnie (papierowo)?

W Module Obsługi Kart w SI KDR, przy rejestracji wniosku złożonego drogą tradycyjną, możliwe jest załączenie skanów przedłożonych dokumentów. Załączenie elektronicznych kopii tych dokumentów nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, z późn. zm.), wójt/ burmistrz / prezydent miasta sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów, nie ma natomiast wymogu, aby dodatkowo załączał skany tych dokumentów w systemie informatycznym.

Dołączenie elektronicznych kopii dokumentów jest wymagane przy złożeniu wniosku drogą elektroniczną, w myśl art. 10 ust. 11 ww. ustawy o Karcie Dużej Rodziny, po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obowiązek dołączenia do wniosku elektronicznych kopii tych dokumentów spoczywa na wnioskodawcy.

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde, opublikowany został elektroniczny wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania ww. wniosków wraz z dokumentami, o których mowa w art. 10 ust. 4, 5, 7 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, również drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP, pod warunkiem posiadania przez obywatela konta użytkownika na platformie ePUAP. Jednak należy zaznaczyć, że powyższa usługa będzie możliwa do realizacji jedynie do końca 2015 r. oraz pod warunkiem udostępnienia jej przez gminę.

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016 r. będzie istniała możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

publikuj: Publikuj

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta
Zapisz